You are here:

การปฏิบัติตนเบื้องต้นของชาวพุทธ

พระพุทธศาสนา  เป็นหนึ่งในบรรดาศาสนาที่เรียกว่าศาสนาสากล มีผู้ยอมรับนับถือหลายร้อยล้านคน  ปัจจุบันก็มีพุทธบริษัทปฏิบัตินับถือกันอยู่ พระพุทธศาสนาเป็นทั้งศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนาหมายถึงคำสอนพระพุทธเจ้า เกิดจากการตรัสรู้ของพระองค์  คือสัจธรรมที่ค้นพบโดยพระพุทธเจ้านั่นเอง เป็นสัจธรรมที่คงอยู่ตามสภาวะ รากฐานของพระพุทธศาสนาก็คือพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ์

1 สมถกรรมฐาน และ วิปัสสนากรรมฐาน
2 วันอาสาฬหบูชา
3 หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดป่าพง
4 พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
5 พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
6 การปฏิบัติตนเบื้องต้น
7 การให้ทาน
8 บำบัดความเครียด... สมาธิบำบัด
9 อานิสงส์การบวช
Joomlart