You are here:


รายนามผู่ร่วมถวายที่พักสงฆ์ วัดปากน้ำ มิชิแกน

ลำดับ รายนามผู้บริจาค                                              จำนวนเงิน สถานะ
1 นายสมเกียรติ อภิรูปากร
นางสุพัตรา ชัยวรวิทย์กุล
นายอุฬาร อภิรูปากร 
นางสาวพิชชาภัสร์ วงศ์ศรีสุชน
ด.ญ.อภิปภา อภิรูปากร
นายวุฒินันท์ ชัยวรวิทย์กุล
$3,000 รับแล้ว
2 คุณยายทองส่วน คุณตา Edwin Mcceithen $1,000 รับแล้ว
3 คุณรุ่งรัตน์ แก้วไทรเทียม $300 รับแล้ว
3 คุณวัลลภา เวอค (ป้ากลาง) และครอบครัว $200 รับแล้ว
4 คุณบุศราภรณ์ คุณปราโมทย์ ศิริรักษาสิทธิ์ $100 รับแล้ว
5 คุณกุลวดี แซ่ยี่ $100 รับแล้ว
6 แม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ ฿10,000 รับแล้ว
7 แม่ชีอุบล สกุลหลิม ฿4,000 รับแล้ว
  คุณบุปผา ปานสายลม ฿2,000 รับแล้ว
8 คุณอุไร ภัยลี้ และครอบครัว ฿1,000 รับแล้ว
9 คุณสุวรรณี โพธิพิพิธ   (พี่อี๊ด) $50 รับแล้ว
10 คุณบุศยารัตน์ วิมุตติกูร (พี่เจนนี่) $50 รับแล้ว
11 คุณสุภาพร แสนสระดี (เล็ก) $50 รับแล้ว
12 คุณสารภี Walters (พี่เพ็ญ) $40 รับแล้ว
13 อาจารย์ยุทธนา ลี้ภานุวงศ์ และครอบครัว $20 รับแล้ว
14 คุณพิพา สิงหานนท์ (พี่กิ๊ก) $20 รับแล้ว
15 คุณธรรมนุญ-คุณสุจิตรา อุดมธนชัยและครอบครัว   (พี่จุ๋ม) $20 รับแล้ว
16 คุณอัจจริยา ปู่สละ (นก) $20 รับแล้ว
17 คุณวิไล Henderson $20 รับแล้ว
18 คุณหลั่น Buice $10 รับแล้ว
19 คุณยุพา บุบผา (พี่เอ๋) $10 รับแล้ว
20 พระมหาอภินันท์ มนตรี $40 รับแล้ว
21 คุณสมพิศ คุณสมจิตต์ คุณสมศรี $20 รับแล้ว
22 เด็กหญิงอุ้มบุญ อุ้มรัก Chark $20 รับแล้ว
23 คุณจุลัยรัตน์ คุณสมชาย คุณจันทร์สุดา เคดี้ $20 รับแล้ว
24 คุณป้านันท์ $20 รับแล้ว
25 คุณสุชาดา Files $10 รับแล้ว

 

Joomlart